top of page

ตัวแทนจำหน่าย

บริษัท พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอริ่ง จำกัด เป็นหนึ่งในผู้ผลิต และจัดจำหน่ายพร้อมทั้งให้คำปรึกษา เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน บจ. พัสภัณฑ์ฯ ให้บริการในหลากหลายธุรกิจ อาทิ โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม มากว่า 15 ปี

เพื่อที่จะส่งต่อวัฒนธรรมการทำความสะอาด และส่งเสริมอุตสาหกรรมการบริการไปทั่วประเทศไทย  ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีความยินดีที่จะทำธุรกิจกับตัวแทนจำหน่าย ที่สนใจจะร่วมอุดมการณ์ไปด้วยกัน 

เอกสารประกอบการเป็นตัวแทนจำหน่าย

  1. สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) หรือ ภพ.01 (เมื่อได้รับภพ.20 แล้วให้จัดส่งให้บริษัทด้วย)

  2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือเจ้าของกิจการ

  4. สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

  5. ตัวอย่างตราสำคัญบริษัท และ ชื่อ-นามสกุล, ลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนามในเช็คสั่งจ่าย

  6. แผนที่แสดงที่ตั้งของที่ทำการบริษัท และ สถานที่ส่งสินค้า

หมายเหตุ :  สำเนาเอกสารทั้งหมดต้องลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท พร้อมประทับตราบริษัทด้วย

bottom of page