top of page

การเลือกผู้จำหน่ายน้ำยาซักผ้าอุตสาหกรรม


Picture from due.com

ไม่ว่าคุณจะทำงานในโรงแรม, โรงพยาบาล, โรงซักผ้า หรือ ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซัก อบ รีด คุณอาจจะทราบว่า น้ำยาซักผ้าอุตสาหกรรมนั้นมีผลต่อลูกค้า เนื่องความสะอาด ขาว ของผ้า เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความพึงพอใจให้ก็บลูกค้า

ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญในการเลือก ผู้จำหน่ายน้ำยาซักผ้าอุตสาหกรรมที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ โดยเรามี 6 ข้อหลักๆ ที่ใช้เป็นแนวทางในการเลือก ดังนี้


1. คุณภาพของน้ำยาซักผ้าอุตสาหกรรม

คุณภาพของน้ำยาซักผ้าอุตสาหกรรม เป็นปัจจัยพื้นฐานเบื้องต้นในการเลือกผู้จำหน่าย ซึ่งคุณภาพของน้ำยาซักผ้าอุตสาหกรรมก็จะขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัย อาทิ ประสิทธิภาพในการกำจัดคราบสกปรก ความเข้มข้น ความคงที่ของผลิตภัณฑ์ในแต่ละ Lot ประเภทของน้ำยา เป็นต้น ซึ่งในแต่ละผู้จำหน่าย ก็จะมีสูตรผสมในแต่ละผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน และเหมาะกับผ้าแตกต่างชนิด


ตัวอย่าง ความเข้มข้นของน้ำยาซักผ้าอุตสาหกรรม

ความเข้มข้นของน้ำยามีผลต่อการใช้ปริมาณของน้ำยาซักผ้าอุตสาหกรรม หากน้ำยามีความเข้มข้นมาก ก็จะใช้ปริมาณน้ำยาต่อผ้า 1 กิโลกรัมน้อยกว่า น้ำยาที่มีความเข้มข้นน้อย (แต่ต้นทุนต่อ 1 หน่วยน้ำยาต่ำกว่า) นอกจากนี้ยังส่งผลต่อต้นทุนต่างๆ ด้วยเช่นเดียวกัน อาทิ ค่าขนส่ง (เข้มข้นน้อย ใช้น้ำยาเยอะ ต้องขนส่งเยอะ) ค่าบรรจุภัณฑ์ รวมถึงมลพิษที่เกิดจากการขนส่ง และการผลิตบรรจุภัณฑ์


2. ความรู้ และการเทรนนิ่ง

น้ำยาซักผ้าอุตสาหกรรมที่ใช้ในการซัก อบ รีด นั้นมีหลากหลาย และเหมาะสำหรับการใช้ที่แตกต่างกัน การแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนั้นสำคัญมาก เนื่องจากหากใช้ผิดพลาด อาจจะทำให้ผ้าขาด หรือเกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้


ซึ่งทางพัสภัณฑ์ มีการจัดเทรนนิ่งให้กับคู่ค้า เพื่อที่จะสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ด้วยทีมที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมากกว่า 15 ปี ยกตัวอย่างเช่นการ Spotting เพื่อกำจัดคราบแบบเฉพาะจุด เช่น คราบสนิม คราบหมึก เป็นต้น


3. ความสามารถทางด้านเทคนิค และบริการหลังการขาย

การใช้น้ำยาซักผ้าอุตสาหกรรมมักจะมีการติดตั้งเครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน และลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ ซึ่งการติดตั้งเครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัตินั้นจะต้องอาศัยช่างที่มีประสบการณ์ และความรู้เกี่ยวกับเครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ รวมถึงเครื่องซักผ้า เพราะจะต้องทำให้ทั้งสองเครื่องจักรนี้สามารถสื่อสารและทำงานกันได้ นอกจากนี้การใช้เครื่องจักรนั้นจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษา ตามระยะเวลาการใช้งาน ดังนั้นงานบริการหลังการขายนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็น และช่วยให้การดำเนินการซัก อบ รีด เป็นไปอย่างราบรื่น


4. มาตราฐานของผลิตภัณฑ์

น้ำยาซักผ้าอุตสาหกรรมนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของ อย. ในหมวด วัตถุอันตราย ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ซึ่งจะต้องปฎิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด เช่น การจัดทำฉลาก การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการผลิตและการเก็บรักษา เป็นต้น การแสดงฉลากจะต้องแสดงเลขที่รับแจ้งไว้บนฉลากผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ดังนั้นผลิตภัณฑ์ของผู้จำหน่ายควรจะมี อย. รองรับ


5. ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความสุจริต

ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจและความสุจริตระหว่างผู้ใช้งาน และผู้จำหน่าย นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการเลือกผู้จำหน่าย เนื่องจากงานซัก อบ รีด ระดับอุตสาหกรรมนั้น เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับหลายอย่าง ไม่ใช่แค่เพียงน้ำยาซักผ้าอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องของบุคคลากรของทั้งผู้ใช้งาน และผู้จัดจำหน่าย หากสามารถไว้วางใจกัน ก็จะสามารถดำเนินการไปได้อย่างราบรื่น ช่วยกันแก้ไขปัญหาได้ท้วงที เนื่องจากงานซัก อบ รีด มีรายละเอียดมาก


6. สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม

ถึงแม้ว่าน้ำยาซักผ้าอุตสาหกรรมนั้นจะยากที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว อย่างไรก็ตามผู้จำหน่ายควรจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิผลสูงสุด เพื่อให้มีขยะ หรือเศษเหลือซึ่งส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อาทิ ความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ (ดังที่กล่าวข้างต้นในหัวข้อที่ 1)


นอกจากนี้องค์กรของผู้จัดจำหน่ายก็ควรจะมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเบื้องต้นผู้จำหน่ายควรจะดูแลพนักงานที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรให้มีการใช้ชีวิตที่ดี และอยู่อย่างมีความสุข นอกจากนี้ผู้จัดจำหน่ายควรให้เกียรติ คู่ค้า ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ สุจริต เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคม


#น้ำยาซักผ้าอุตสาหกรรม #เคมีซักรีด #ผู้จำหน่ายน้ำยาซักรีด

558 views0 comments

Comments


bottom of page