top of page

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ Q3/2018

Updated: Feb 3, 2019

ในเดือนที่ผ่านมา มีความกังวลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยพอสมควร เนื่องจากนักท่องเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย มีจำนวนลดลงอย่างชัดเจน อย่างไรก็เพื่อมองเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงขอเสนอข้อมูลที่มาจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย ดังรูปด้านล่าง


นักท่องเที่ยวจีน

ปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยคือนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งครอง Market Share ถึง 28% อย่างไรก็ตามจำนวนนักท่องเที่ยวจีนก็ลดลง ส่วนหนึ่งเกิดจากผลกระทบของเรื่องราวต่างๆ ที่เราทราบกันเป็นอย่างดี ซึ่งจากตัวเลขในเดือนตุลาคม นักท่องเที่ยวจีนมีอัตราส่วนลดลงถึง 19.8% จากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว หรือลดลงในไตรมาส Q3/2018 8.8% เมื่อเทียบกับปีเดียวกันในไตรมาสก่อน นอกจากเรื่องราวของคดีเรือล่มที่ภูเก็ตแล้ว อีกปัจจัยหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจีนมาเมืองไทยน้อยลง เนื่องมาจากค่าเงินหยวนที่อ่อนค่าลง ที่เป็นผลมาจากพิษสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ทำให้กำลังซื้อของนักท่องเที่ยวจีนลดลง

ภาพรวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตามเมื่อมองในมุมมองกว้าง จะพบว่าถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวจากจีนจะลดลง แต่นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นก็เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 9.06 ล้านคน ส่งผลให้มีอัตราห้องพักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นใน Q3/2018 เป็น 65.38% เมื่อเปรียบเทียบในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว โดยนักท่องเที่ยวจำนวนหลักๆ มาจากนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน


นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์อีกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะมาประเทศไทยเพิ่มขึ้นอีกในไตรมาสถัดไป เนื่องจากที่ประชุม ครม. ได้อนุมัติร่างกฎกระทรวงยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามมาตรา 12 ประเภทนักท่องเที่ยวชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2561 ยกเว้นเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราของคนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะเดินทางเข้ามาในประเทศเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวเป็นเวลาไม่เกิน 15 วัน จากปกติที่ยื่นขอรับการตรวจลงตราที่ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองจะต้องเสียค่าธรรมเนียมประมาณ 2,000 บาท โดยครอบคลุม 21 ประเทศ#อุตสาหกรรมท่องเที่ยว #นักท่องเที่ยวจีน #จำนวนนักท่องเที่ยว

47 views0 comments

Comments


bottom of page