top of page

ประโยชน์ : สำหรับทำความสะอาดห้องน้ำ และขจัดคราบทั่วไป รวมถึงฆ่าเชื้อโรค
 

น้ำยาล้างห้องน้ำ เชอร์รี่-ดีซี (Sherry-DC)

    bottom of page