top of page

วิธีใช้งาน:

ใช้ร่วมกับผงซักฟอกในปริมาณ 50 กรัม ต่อน้ำ 4 ลิตร ในอุณหภูมิไม่เกิน 40'C

ออกซิเจน บลีช - แพม-ออกซี่ (Pam-Oxy)