top of page
วิธีใช้ :
- ฉีดบนเสื้อเพื่อดับกลิ่นอั่น

ข้อควรระวัง
- ขณะใช้งานควรระวังบริเวณตา

น้ำหอมฉีดผ้า - เซนซ์ (Senze)